పంచాంగం...మంగళవారం, 22.08.17 శ్రీహేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసం తిథి శు.పాడ్యమి రా.10.54 వరకు తదుపరి విదియ నక్షత్రం మఖ సా.4.14 వరకు తదుపరి పుబ్బ వర్జ్యం రా.12.07 నుంచి 1.40 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.17 నుంచి 9.10 వరకు తదుపరి రా.10.54 నుంచి 11.40 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు..లేవు

Panchangam

22nd August, 2017

పంచాంగం...మంగళవారం, 22.08.17

శ్రీహేవిళంబినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు
భాద్రపద మాసం
తిథి శు.పాడ్యమి రా.10.54 వరకు
తదుపరి విదియ
నక్షత్రం మఖ సా.4.14 వరకు
తదుపరి పుబ్బ
వర్జ్యం రా.12.07 నుంచి 1.40 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.8.17 నుంచి 9.10 వరకు
తదుపరి రా.10.54 నుంచి 11.40 వరకు
రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు
యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు
శుభసమయాలు..లేవు