పంచాంగం...శుక్రవారం, 26.05.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు జ్యేష్ఠ మాసం తిథి శు.పాడ్యమి రా.11.26 వరకు నక్షత్రం రోహిణి రా.11.20 వరకు వర్జ్యం ప.3.54 నుంచి 5.22 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.03 నుంచి 8.55 వరకు తదుపరి ప.12.21 నుంచి 1.14 వరకు రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభ సమయాలు..ప.1.34 నుంచి 2.45 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.  

Panchangam

26th May, 2017

పంచాంగం...శుక్రవారం, 26.05.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

జ్యేష్ఠ మాసం

తిథి శు.పాడ్యమి రా.11.26 వరకు

నక్షత్రం రోహిణి రా.11.20 వరకు

వర్జ్యం ప.3.54 నుంచి 5.22 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.03 నుంచి 8.55 వరకు

తదుపరి ప.12.21 నుంచి 1.14 వరకు

రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభ సమయాలు..ప.1.34 నుంచి 2.45 వరకు క్రయవిక్రయాలు,

అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.