శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం తిథి శు. పంచమి రా.2.50 వరకు తదుపరి షష్ఠి నక్షత్రం రేవతి ప.12.44 వరకు తదుపరి అశ్వని వర్జ్యం ..లేదు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.44 నుంచి 9.31 వరకు తదుపరి రా.10.57 నుంచి 11.47 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు  

Panchangam

20th February, 2018

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

ఫాల్గుణ మాసం

తిథి శు. పంచమి రా.2.50 వరకు

తదుపరి షష్ఠి

నక్షత్రం రేవతి ప.12.44 వరకు

తదుపరి అశ్వని

వర్జ్యం ..లేదు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.44 నుంచి 9.31 వరకు

తదుపరి రా.10.57 నుంచి 11.47 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు...లేవు