పంచాంగం..శుక్రవారం, 24.11.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం తిథి శు.షష్ఠి రా.3.15 వరకు తదుపరి సప్తమి నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ ఉ.7.11 వరకు తదుపరి శ్రవణం వర్జ్యం ప.11.31 నుంచి 1.15 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.25 నుంచి 9.10 వరకు తదుపరి ప.12.07 నుంచి 12.53 వరకు రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు సుబ్రహ్మణ్యషష్ఠి

Panchangam

24th November, 2017

పంచాంగం..శుక్రవారం, 24.11.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం

తిథి శు.షష్ఠి రా.3.15 వరకు

తదుపరి సప్తమి

నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ ఉ.7.11 వరకు

తదుపరి శ్రవణం

వర్జ్యం ప.11.31 నుంచి 1.15 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.25 నుంచి 9.10 వరకు

తదుపరి ప.12.07 నుంచి 12.53 వరకు

రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభ సమయాలు...లేవు

సుబ్రహ్మణ్యషష్ఠి