పంచాంగం...శుక్రవారం, 15.12.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం తిథి బ.ద్వాదశి ఉ.6.04 వరకు తదుపరి త్రయోదశి నక్షత్రం విశాఖ రా.2.27 వరకు తదుపరి అనూరాధ వర్జ్యం ఉ.6.48 నుంచి 8.30 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.36 నుంచి 9.20 వరకు తదుపరి ప.12.17 నుంచి 1.01 వరకు రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు

Panchangam

14th December, 2017

పంచాంగం..గురువారం, 14.12.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం

తిథి బ.ద్వాదశి పూర్తి (24గంటలు)

నక్షత్రం స్వాతి రా.12.50 వరకు

తదుపరి విశాఖ

వర్జ్యం ఉ.5.31 నుంచి 7.12 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.10.03 నుంచి 10.47 వరకు

తదుపరి ప.2.27 నుంచి 3.11 వరకు

రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

యమ గండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు

శుభ సమయాలు...లేవు