పంచాంగం...శుక్రవారం, 23.06.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు జ్యేష్ఠ మాసం తిథి బ.చతుర్దశి ప.11.24 వరకు తదుపరి అమావాస్య నక్షత్రం రోహిణి ఉ.7.40 వరకు తదుపరి మృగశిర వర్జ్యం ప.12.52 నుంచి 2.20 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.06 నుంచి 9.00 వరకు తదుపరి ప.12.27 నుంచి 1.19 వరకు రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు

Panchangam

23rd June, 2017

పంచాంగం...శుక్రవారం, 23.06.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

జ్యేష్ఠ మాసం

తిథి బ.చతుర్దశి ప.11.24 వరకు

తదుపరి అమావాస్య

నక్షత్రం రోహిణి ఉ.7.40 వరకు

తదుపరి మృగశిర

వర్జ్యం ప.12.52 నుంచి 2.20 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.06 నుంచి 9.00 వరకు

తదుపరి ప.12.27 నుంచి 1.19 వరకు

రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభ సమయాలు...లేవు