శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం తిథి శు. పంచమి రా.2.50 వరకు తదుపరి షష్ఠి నక్షత్రం రేవతి ప.12.44 వరకు తదుపరి అశ్వని వర్జ్యం ..లేదు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.44 నుంచి 9.31 వరకు తదుపరి రా.10.57 నుంచి 11.47 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు  

Weekly Horoscope

18th February, 2018 to 24th February, 2018

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces